93 726 83 83  Centre concertat amb la Generalitat de Catalunya: ESO i Batxillerat
Obert de Dilluns a Divendres
Truca'ns ESO - 93 726 83 83 · Batxillerat - 93 725 92 77

ESO

Educació Secundària Obligatòria

Etapa educativa compresa entre els 12 i els 16 anys que ha de permetre a l’alumne avançar en els seus aprenentatges i en la seva formació

Què és l'ESO?

És l’Educació Secundària Obligatòria i té una durada de quatre anys. Hi han d’accedir tots els qui hagin finalitzat l’Educació Primària, perquè cursar l’ESO és un dret i un deure per a tots els nois i les noies en edat de fer-ho. Normalment, l’ESO s’estudia entre els 12 i els 16 anys.

Són les diferents àrees d’aprenentatge, que s’estudien autònomament i que, alhora, s’interrelacionen. N’hi ha de dos tipus:

  • Matèries comunes: Són les que estudien tots els alumnes perquè constitueixen els ensenyaments fonamentals i obligatoris.
  • Matèries optatives / específiques: Completen i milloren la formació de l’alumne/a segons les seves possibilitats. Serveixen per aprofundir o reforçar les àrees bàsiques, o bé per adquirir nous coneixements.

Serveix per aplicar en una situació pràctica els coneixements adquirits en les diferents àrees. Es valora si l’alumne/a sap organitzar el seu treball, col.laborar en equip i aplicar la teoria a la resolució de casos pràctics. L’alumnat fa un treball de síntesi a primer, un a segon i un a tercer. Els treballs de síntesi s’organitzen de manera específica.

En comptes del treball de síntesi, a 4t d’ESO es fa un projecte de recerca. Es tracta d’un treball en grup –de dues a quatre persones– sobre un tema monogràfic, escollit pels alumnes amb l’orientació del tutor/a. El tema escollit es presentarà per escrit a final de curs i es farà també una exposició oral.

L'ESO a Ramar 2

L’Educació Secundària Obligatòria a Ramar 2 està pensada per garantir l’excel·lència dels ensenyaments, tot seguint el nostre tracte proper amb els alumnes. A continuació, apareixen, exposats de manera sintètica, els nostres projectes més específics que, per tant, defineixen bona part del nostre caràcter propi. També pots conèixer la distribució de les diferents matèries d’aprenentatge de la nostra ESO i, igualment, la seva distribució horària.

Comprensió lectora i expressió escrita a les diferents àrees del coneixement. Importància d’aquests dos aspectes en tot el procés d’aprenentatge dels alumnes.

Projecte Oxford (anglès) i programació complementària de francès (conveni de col·laboració amb Idiomes Sabadell). Certificats acreditatius First Certificate i DELF, respectivament. Alemany optatiu a partir de 2n d’ESO. Les llengües no són només sistemes de comunicació sinó, i sobretot, sistemes de pensament i de cultura.

Realització sistemàtica i continuada d’exercicis d’experimentació als laboratoris del Centre. Necessàriament, les ciències de la naturalesa han de ser també experimentals.

Acreditació Europea en l’Ús d’Ordinadors, vàlida en tots els països de la Unió Europea, que certifica els coneixements de l’alumne en aquesta matèria. Formació inclosa a les nostres programacions d’informàtica.

A més del campus virtual i de les sales d’informàtica, disposem de pissarres digitals i projectors. Conveni de col·laboració amb Codelearn, per aprendre programació, robòtica i pensament computacional. També comptem amb l’aplicació Telegram per a la millora de la comunicació entre l’Escola i les famílies.

  • 
Plans Individualitzats: L’escola elabora i revisa contínuament diferents programacions per a alumnes amb necessitats educatives específiques (P.I.), amb professorat que s’hi dedica especialment.
  • 
Classes de català, castellà i matemàtiques: A fi d’ajudar els alumnes que en tenen necessitat, es fa una hora d’atenció a la diversitat, en grups reduïts, amb programacions específiques de cada una d’aquestes matèries.
  • 

Gabinet psicopedagògic: Especialment dedicat a detectar possibles disfuncions d’aprenentatge i/o comportament, amb atenció personalitzada per part dels psicopedagogs del Centre.

Informa't!

Nom i Cognoms*

Escola de procedència alumne*

Cursos d'interès

Telèfon

Població

E-mail*

Comentaris

Les matèries d’aprenentatge a l’ESO
Matèries comunes

1r. curs

2n. curs 

3r. curs

Llengua catalana i literatura

3

3

3

Llengua castellana i literatura

3

3

3

Llengua anglesa

3

4

3

Matemàtiques

3

4

4

Ciències de la naturalesa

3

3

4

Ciències socials, geografia i història

3

3

3

Educació física

2

2

2

Tecnologia

2

2

2

Educació visual i plàstica

2

2

Música

2

2

Cultura i valors ètics

1

1

1

Tutoria

1

1

1

Matèries optatives

2

2

2

Treball de síntesi

(1)

(1)

(1)

Total

30

30

30

Les matèries d’aprenentatge a 4t d’ESO
Matèries comunes

4t. curs

Llengua catalana i literatura

3

Llengua castellana i literatura

3

Llengua anglesa (Projecte Oxford)

3

Matemàtiques

4

Ciències socials, geografia i història

4

Educació física

2

Cultura i valors ètics

1

Tutoria / Projecte de recerca

1

Matèries específiques

9

EQUIP DIRECTIU

profe5

TERESA LOZANO

DIRECTORA
profe4

VICENTE CARRILLO

SOTSDIRECTOR
cascales

JORDI CASCALES

CAP D’ESTUDIS

Al Centre d'Estudis Ramar 2 ESO podem trobar les següents instal·lacions

2 Sales d'informàtica

Aula d' idiomes multimèdia

Aula de música

Taller de tecnologies

Aula de visual i plàstica

Laboratori

Pati

Gimnàs (Club Tennis Sabadell)

GALERIA D'IMATGES

MENJADOR

Alimentació

L’ alimentació és molt important per a Ramar 2. Per això el nostre centre vol que els alumnes tinguin una dieta sana i equilibrada cada dia de l’any, d’aquesta manera també fomentem els bons hàbits alimentaris que els ajudin en un futur a portar una vida molt més saludable.

Els nostres menús

Els menús són elaborats per un dietista, ja que una dieta equilibrada és un dels nostres principals objectius del nostre servei. Busquem compensar les calories com les proteïnes i combinar els làctics amb la fruita.

Tots els nostres menús consten d’un primer plat, segon plat, pa i postres.
Els aliments i tot tipus d’ingredients s’obtenen diàriament per a què es mantinguin en perfecte estat totes les seves condicions una vegada cuinats (vitamines, proteïnes, minerals, etc.).

Servei de menjador

El nostre servei de menjador és ofert per La Vostra Cuina i personal propi del centre. Pots veure amb detall el menú que ofereix el nostre centre.