93 726 83 83  Centre concertat amb la Generalitat de Catalunya: ESO i Batxillerat
Obert de Dilluns a Divendres
Truca'ns ESO - 93 726 83 83 · Batxillerat - 93 725 92 77

Batxillerat

BATXILLERAT

Etapa educativa compresa entre els 16 i els 18 anys que ha de permetre a l’alumne consolidar una maduresa personal i intel·lectual que li permeti aconseguir autonomia en els reptes i prendre decisions

Què és el Batxillerat?

El pas previ a l’accés a la Universitat és el Batxillerat. A Ramar 2, ens preocupem en aconseguir que el nostre alumnat adquireixi una bona metodologia i una visió del món des de bases sòlides per assolir amb garanties els estudis posteriors.

Aquesta etapa d’ensenyament consta de dos cursos i combina continguts de les matèries comunes amb la diversitat i especificitat que ofereixen els seus diferents itineraris formatius.

El Batxillerat de Ramar 2 es caracteritza per:

L’excel·lència acadèmica, afavorint:

 • La curiositat intel·lectual
 • El sentit crític
 • L’èxit acadèmic

L’educació en valors, fomentant:

 • El respecte i la convivència
 • L’esforç
 • La responsabilitat
 • L’autonomia

La innovació pedagògica, a partir de:

 • L’ús de les noves tecnologies
 • La formació permanent del professorat

L’orientació i acompanyament dels alumnes, a través de:

 • Tutories personalitzades i grupals
 • Sessions d’orientació acadèmica


Informa't!

Nom i Cognoms*

Escola de procedència alumne*

Cursos d'interès

Telèfon

Població

E-mail*

Comentaris

Itineraris de Batxillerat

MATÈRIES COMUNES

Llengua i literatura catalana, Llengua i literatura castellana, Anglès, Filosofia , Ciències per al món contemporani i Educació física

MATÈRIES DE MODALITAT

Ciències i Tecnologia

MATÈRIES DE MODALITAT

Humanitats i Ciències Socials

ITINERARI A

Ciències

– Biologia I

– Química I

– Matemàtiques I

ITINERARI B

    Tecnologia

– Física I

– Química I

– Matemàtiques I

ITINERARI C

Humanitats

– Llatí I

– Literatura universal

– Història del món contemporani

ITINERARI D

Ciències Socials

– Matemàtiques aplicades I

– Economia d’empresa I

– Economia

MATÈRIES ESPECÍFIQUES

(A triar entre les matèries ofertes de cada modalitat)

MATÈRIES COMUNES

Llengua i literatura catalana, Llengua i literatura castellana, Anglès, Història de la filosofia, Història i Treball de recerca

MATÈRIES DE MODALITAT

Ciències i Tecnologia

MATÈRIES DE MODALITAT

Humanitats i Ciències Socials

ITINERARI A

Ciències

– Biologia II

– Química II

– Matemàtiques II

ITINERARI B

    Tecnologia

– Física II

– Química II

– Matemàtiques II

ITINERARI C

Humanitats

– Llatí II

– Història de l’art

– Literatura catalana

ITINERARI D

Ciències Socials

– Matemàtiques aplicades II

– Geografia

– Economia d’empresa II

– Història de l’art

MATÈRIES ESPECÍFIQUES

(A triar entre les matèries ofertes de cada modalitat)

Accés a la Universitat

Les PAU són l’única prova externa en el sistema educatiu català formulada coordinadament des de les universitats catalanes, però amb la col·laboració del professorat de secundària. Tenen com a objectiu valorar la maduresa acadèmica, els coneixements i les competències adquirides en el batxillerat.

Els exàmens de PAU tenen lloc al llarg de tres dies consecutius en els quals els estudiants s’examinen de cinc matèries corresponents a la fase general i d’un màxim de tres matèries de la fase específica.
La qualificació de la fase general de les PAU, juntament amb la mitjana del batxillerat, dóna ponderadament la nota d’accés per accedir a estudis universitaris. Aquesta nota d’accés té validesa indefinida.

La nota d’admissió per a cada títol de grau al qual vulgui accedir un estudiant tindrà en compte, a més d’aquesta nota d’accés, les notes de les matèries examinades en la fase específica, degudament ponderades.

Estructura de la prova

La prova d’accés a la universitat s’estructura en dues fases: una fase general obligatòria i una fase específica de caràcter voluntari.

La fase general consta de cinc exercicis:

1. Llengua catalana i literatura
2. Llengua castellana i literatura
3. Llengua estrangera
4. Història o Història de la filosofia
5. Una matèria de modalitat de batxillerat triada per l’estudiant

En la fase específica cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, diferents de l’examinada en la fase general.

Qualificació de la fase general i nota d’accés

La qualificació de la fase general (QFG) és la mitjana aritmètica dels 5 exercicis. Cada un dels exercicis es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.

És condició indispensable tenir una qualificació de la fase general (QFG) igual o superior a 4 punts per poder optar a nota d’accés.

Nota d’accés: Es considera que un estudiant ha superat la prova d’accés a la universitat si obté una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació de la fase general, és a dir:

Nota d’accés = 0,6 QMB + 0,4 QFG
QMB = qualificació mitjana de batxillerat
QFG = qualificació de la fase general (sempre que aquesta sigui superior o igual a 4)

Aquesta nota d’accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida.

Qualificació de la fase específica i ponderacions de les PAU

Cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, diferents de l’examinada en la fase general.

Cada matèria examinada com a fase específica serà qualificada per separat, amb una puntuació de 0 a 10 punts.

Es considerarà superada cada matèria si s’obté una qualificació igual o superior a 5.

Cal saber que les diferents universitats estableixen unes ponderacions (0,1 o 0,2) per a les assignatures que donen accés a cada estudi de grau.
És important tenir-ho en compte de cara a l’elecció de modalitat de batxillerat.

Les qualificacions de les matèries de la fase específica tindran validesa per a l’accés a la universitat durant els dos cursos acadèmics següents a la superació d’aquestes

Notes d’admissió

L’actual model d’accés a la universitat diferencia entre la superació de les PAU i el procediment d’admissió: l’estudiant obté una nota d’admissió específica per a cada títol de grau i universitat on sol·liciti ser admès.

La nota d’admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Cal, però, que aquestes matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau on es fa la preinscripció.

Es calcula amb la fórmula:

Nota d’admissió = Nota d’accés + a M1 + b M2
M1, M2 = les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d’admissió

a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)

Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau, que seran d’aplicació per a l’accés a la universitat en la preinscripció, es poden consultar al web: http://gencat.cat/universitats/preinscripcio.

A partir de les notes d’admissió s’estableixen les notes de tall que marquen la nota mínima per a accedir a un grau determinat. Tot i ser una nota que varia cada any, pot servir d’orientació per preveure la nota d’accés a un grau el curs següent.

La matrícula de les PAU es realitza al portal accesnet.gencat.cat

En el procés de matrícula l’alumne/a haurà de:

 • Triar definitivament la matèria de modalitat de la fase general (una de les triades a la prematrícula).
 • En el cas d’examinar-se de la fase específica, triar definitivament les matèries de modalitat d’aquesta fase, un màxim de tres (de les triades a la prematrícula).

EQUIP DIRECTIU

profe1

ELVIRA COMA

DIRECTORA
profe3

XAVI PIJUAN

SOTSDIRECTOR
profe2

FRANCESC BONSFILLS

CAP D’ESTUDIS

Al Centre d'Estudis Ramar 2 Batxillerat podem trobar les següents instal·lacions

Laboratori de biologia

Laboratori de química

Aula de dibuix

Taller de física

Aula d’informàtica

Biblioteca

Pati

9 Aules equipades amb projectors i tecnologia multimèdia

GALERIA D'IMATGES

Categories

Horari de matí

 • Dilluns8:15 a 12:45
 • Dimarts8:15 a 12:45
 • Dimecres8:15 a 12:45
 • Dijous8:15 a 12:45
 • Divendres8:15 a 12:45
 • DissabteTancat
 • DiumengeTancat
Horari de tarda

 • Dilluns14:45 a 17:30
 • Dimarts14:45 a 17:30
 • Dimecres14:45 a 17:30
 • Dijous14:45 a 17:30
 • Divendres14:45 a 17:30
 • DissabteTancat
 • DiumengeTancat
Últimes notícies

Demana informació

Si vols rebre informació ens posem en contacte amb tu i t'assessorem en el que necessitis.

ESO

Etapa educativa dels 12 als 16 anys que ha de permetre a l’alumne avançar en els seus aprenentatges i en la seva formació.

 • Via Massagué, 37-39 · 08201 Sabadell
 • 93 726 83 83

BATXILLERAT

Volem que l'alumnat adquireixi una bona metodologia i una visió del món des de bases sòlides per assolir amb garanties els estudis posteriors.

 • Escola Pia, 27-33 · 08201 Sabadell
 • 93 725 92 77